logo

27 Ağustos 2007

Sağlıkta istihdam ihmale gelmez

Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Halil Karakaya, gazetemize yaptığı özel açıklamada,Toplu görüşmeler süreci ve istihdam politikalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Karakaya, yaptığı açıklamada;’15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşmelerin sonunda bu hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunacak kararların çıkacağı ve sonuçların kamu personelinin yığınla birikmiş problemlerinin çözümü için olumlu bir adım olacağı ümidini taşımaktayım. Uzlaşma ve diyaloğun ülke siyasetinde egemen olmaya başladığı bugünlerde hükümetinde kamu görevlilerinin temsilcileri olan bizlerle yürüteceği toplu görüşmelerde, diyaloğa açık olmasını, sorunların çözümüne yönelik olumlu bir adım atmasını ve kamu çalışanlarını artık anlamasını bekliyoruz.’dedi ve özetle şunları söyledi;
Türk Sağlık Sen, sağlık ve sosyal hizmet kolunda 2006 yılında 69 bin 288 olan üye sayısını bu yıl 78 bin 472’e yükseltmiş, altıncı kez yetkili sendika olarak toplu görüşmelere katılmaktadır.
Çalışanların kendisine verdiği bu yetkiyle Türk Sağ lık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev ya pan kamu personelinin hak ve menfaatlerini sa vunmayı kendisine temel amaç edinmiştir. Ayrıca sendikamız kamu hizmetle rindeki verimliliğin arttırıl masını ve etkin bir kamu hizmetinin sunulmasını da arzu etmektedir.
Daha verimli ve etkin bir kamu hizmetinin ger çekleşmesi için herşeyden önce kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve çalış ma şartları ile ilgili prob lemleri çözüme kavuşturu larak huzurlu bir çalışma ortamı tesis edilmelidir.
15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşmelerin sonun da bu hedefin gerçekleş mesine katkıda bulunacak kararların çıkacağı ve so nuçların kamu persone linin yığınla birikmiş prob lemlerinin çözümü için o lumlu bir adım olacağı ümi dini taşımaktayım. Uzlaş ma ve diyaloğun ülke siya setinde egemen olmaya başladığı bugünlerde hükü metinde kamu görevlile rinin temsilcileri olan biz lerle yürüteceği toplu gö rüşmelerde, diyaloğa açık olmasını, sorunların çözü müne yönelik olumlu bir adım atmasını ve kamu ça lışanlarını artık anlamasını bekliyorum.
Gerginliklerden uzak durularak, oyalama taktik lerinden vazgeçilerek ve günü geçirme amacına yö nelik bir ortamdan kaçını larak burada geçen her bir dakikanın bir sorunun çö zümü için sarf edilmesini özellikle talep etmekteyim.
Çünkü kamu da sorunla rının her geçen gün artığı, çalışanların maaşlarının açlık sınırının altında kal dığı ülkemizde yaklaşık 2 milyon kamu çalışanı bü yük bir heyecanla bu top lantıyı ve sonuçlarını bek lemektedir. Bu sene görüş meler kamu personelinin beklentilerini karşılayacak biçimde gerçekleşmeli ve görüşmelerde çalışanlar için yeni kazanımlar ortaya çıkmalıdır.
Kararlı bir hak arama mücadelesini vereceğimiz toplu görüşme sürecine karşılıklı anlaşmacı bir tav rında yansıması gerekmek tedir. Bu noktada en önem li görev ise hükümete düş mektedir. Her iki kişiden birinin oyunu alan, oyunu alamadığı vatandaşları da anlayarak tüm toplumu kucaklayacağını ifade e den iktidar, kamu çalışan larının sorunlarına bu sene kulak tıkamamalı, kamu çalışanlarının mali ve sos yal haklarında gerekli iyileş tirmeleri yapmalıdır. Komik rakamlara toplu görüşme sürecini mahkum ederek bildiğini okumaktan vaz geçmelidir. Sürecin kamu çalışanları için olumlu işle mesine katkı da bulunma lıdır. Şüphesiz ki hüküme tin bu yönde atacağı her adım uzlaşmacı bir kültürü toplu görüşmelere olumlu bir biçimde yansıtacak ve karşılıklı anlaşma ile ortak bir mutabak sağlanmasını kolaylaştıracaktır.
Türk Sağlık-Sen olarak toplu görüşmelerde bu an layışın eğemen olmasını is tiyor, hizmet kolumuzda bu lunan kurum ve kuruluşlar da görev yapan 450 bin ka mu personelinin sorunları na çözüm bulunmasını ar zu ediyoruz.
Çünkü sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan sorunların katlanarak art ması bu yılki toplu görüş meyi daha da önemli kıl mıştır.
Sağlıkta üretilen yeni is tihdam modelleri, taşeron laşmanın önünü açılması, çalışma şartlarınında iyileş tirme yapılmaması, atama lardaki adaletsizlikler ve keyfi uygulamalar, sosyal imkansızlıklar ve ücret ada letsizliği gibi birçok sorun bulunmaktadır.
Özellikle Sağlık Bakanlı ğının sağlık hizmetlerini pi yasaya açmaya ve devletin sağlık hizmetlerinin sunu mundan el çekmeye dö nük geliştirdiği politikalar neticesinde sağlık sektörü ve çalışanları bir belirsizlik ortamına sürüklenmekte dir. Sivil toplumun görüş leri alınmadan, sağlık çalı şanlarının talepleri değer lendirilmeden hayata geçi rilen uygulamalar yürür lüğe konulmak istenen ya sa değişiklikleri çalışanlar açısından mağduriyetlere yol açmaktadır.
Hastanelerin özerkleş tirme girişimleri sağlık ça lışanlarının özlük hakları ve iş güvenceleri bakımın dan belirsizlikler içermek tedir. Bizim arzumuz, ka mu hizmetlerinin daha ve rimli ve etkin sunulması için ülkemiz gerçeği ile bağ daşan politikaların sivil top lum kuruluşlarının görüş leri dikkate alınıp enine bo yuna tartışılarak belirlen mesidir.
Öte yandan SHÇEK gibi toplumun geleceği için önemli bir kurumda görev yapan personellerin sorun larına da çözüm getirilme miştir. Bu kurumunda gö rev yapan personelin çalış ma şartlarında yapılacak iyileştirmelerin devlet sı caklığını ve şefkatini kim sesizlere göstermede da ha etkin bir rol oynayacağı açıktır. SHÇEK çalışan larının beklentilerine de bu toplu görüşmede bir cevap verilmesi zarurettir. Tüm bu düşüncelerle toplu görüşmelerde her iki tarafın da karşılıklı bir anlayışla ve uzlaşamacı bir tavırla hareket edeceğine inanıyoruz’ dedi.
(Mücadele)

Share