logo

16 Temmuz 2013

Sağlık Personeline İşaret Dili Eğitimi Verildi

Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmeti taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla sağlık personeline yönelik “İşaret Dili” eğitimi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge kapsamında sağlık personeli ile işitme engelli vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan 25 sağlık personeline yönelik “İşaret Dili” eğitimi semineri düzenlendi. Eğitimler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli İşaret Dili Tercümanı Seda Duman tarafından verildi.

İşaret Dili eğitimi hakkında bilgiler veren Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Şenol Okur, “12 Eylül 2010 tarihinde “Halk Oylaması”na sunularak kabul edilen 5982 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ hükümleriyle Anayasamızın 10.uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz’ hükmü ve ‘Çocuklar, yaşlılar, özürlüler,harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz’ hükmü ile özürlüler lehine pozitif ayrımcık içeren ayrıcalıklar tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı anayasal güvence altına alınmıştır. Bu itibarla, özürlü bireylerin ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmeti taleplerinin, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmeti talep eden özürlü kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesine yönelik olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

Özürlülere yönelik sağlık hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığı’nın 2010/73 sayılı “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelgesi” hükümlerine uygun olarak hareket edildiğini kaydeden Okur, “Özürlü sağlık kurulu raporları, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan formata uygun olarak ve Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli doğrultusunda yetkili hastanelerce eksiksiz ve doğru olarak düzenlenecektir. Özürlülere yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının iç ve dış mekanlarının mimari ve çevresel düzenlemelerine ilişkin olarak; Düzenlemelerin TSE Standartlarına uygun olarak yapılması, Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmelerin yapılması, Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu gibi ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin yapılması, Görme özürlüler için ortak alanlarda takip izi oluşturulması, Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması, söz konusu bilgilere görme özürlülerin ulaşmalarını teminen Braille alfabesinin de kullanılması sağlanacaktır. Sağlık kuruluşlarında özürlülerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemeler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı hastalara hizmet alımlarının kolaylaştıracak ve işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel temin edileceğini açıklayan Okur, şöyle konuştu: “İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilecektir. Özürlü vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri sağlanacaktır. Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde imkanlar ölçüsünde transferi sağlanacaktır. Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü personel ve özürlü hastaların araçları için yer ayrılacak ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenecektir. Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap verecek sayıda özürlü nakil aracı temin edilerek hizmete sunulacaktır. Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınacak ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Özürlü bireylere sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarımızda belirtilen hususlar çerçevesinde her türlü tedbirin alınması ve özürlü vatandaşlarımızın mağduriyetine mahal verilmemesi hususlarında gereken hassasiyet gösterilecektir. Türkiye’de özürlüler için ulaşılabilir yapılı çevreler oluşturulmasında önemli bir adım olan ‘5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 01 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiş ve özürlülere yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 7 yıl süre tanınmıştır. Fakat bu kanun 04 Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı kanunun 34.üncü maddesi gereği geçici ikinci ve üçüncü maddelerinde yer alan 7 yıl ibareleri 8 yıl şeklinde değiştirilmiştir” dedi.

(İHA)

Share