logo

06 Eylül 2007

Memur üvey evlat olmaktan çıkarılmalıdır

Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Sü leyman Alkoç, Memursen’e bağlı sendi kaların şube başkanla rının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.
Memur-Sen İl Temsilci si Alkoç, yaptığı açıkla mada, Toplu görüşme sü recine ilişkin değerlen dirmelerde bulundu. Ve özetle şunları söyledi;
“Bir sivil toplum örgütü olarak kendimizi ülke so runlarından soyutlama dan demokratik yürüyüşü müzü devam ettirdiğimizi, insan hakları düşünce öz gürlüğü, hukukun üstünlü ğü ve adaletli gelir dağılı mı taleplerimizi sizin ara cılığınızla bir kez daha du yurmak istiyoruz. Demok rasinin tüm dünyada ne redeyse alternatifsiz,
tek yaşam biçimi haline geldiği, katılımcılığın sivil toplumun, özgür lüklerin öne çıktığı, dayatmacı, bas kıcı anlayışların ve kapalı toplum yapılarının yer yüzünden çekildiği gözlemlenirken, ülkemizde bu dayat macı baskıcı anlayışın bazen elitler ce bazen bürokratik oligarşi tarafın dan bazen de sanal muhtıralarla dar be çığırtganlığı yaparak ironik bir şekilde önümüze çıktığını görmekte yiz. Ülkemizde artık demokrasiyi yaşamak istiyoruz.
Bu çerçeveden 2007 toplu görüş melerine baktığımızda demokratik gelişimini tamamlamamış, me mur sendikacılığı ile 15 gün boyunca yaşanılan gelişmeler kamuoyu ile çeşitli platformlarda paylaşılmıştır. Kamu işveren kurumuna ve hükü mete memurların sorunları konfede rasyonumuz tarafından
1- Tüm kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkının verilmesi
2- Kamu çalışanlarının iş güvencesinin korunması
3- Personel reformunun destek lenmesi ve bir an önce çıkarılması
4- Eşit işe eşit ücret verilmesi buna paralel olarak kurumlar arası ücret adaletsizliğinin kaldırılması
5- Taraflar arası ortaklaşa bir kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi
6- 4688 sayılı yasada ve çalışma hayatını ilgilendiren yasalarda İLO ve ülkemizin altına imza attığı Uluslar arası anlaşmalara göre değişiklik yapılması şeklinde ifade edilmiştir.
Altı oturum halinde gerçekleş tirilen toplu görüşmelerde bu stratejimiz adım adım takip edilmiş ve önemli mutabakatlara varılmıştır. Grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Anayasa değişikliği yapılması, geçmişte mutabakata varılan konuların hayata geçirilme sinin sağlanması, kamu çalışanları sendikacılığının geliştirilmesi konu sunda Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde çalışma yapılması, hiz met kollarına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi konuları gündeme taşın mıştır.
Mali konularda ise taleplerimizi yazılı olarak üç ayrı teklif halinde ve her seferinde indirim yaparak Kamu İşveren Kuruluna verdik. En minima le indirdiğimiz son teklifimiz ise;
1. Yıllık gösterge ve taban ay lığına ilk altı aylık dönemde %2 ikinci altı aylık dönemde +%2 ve + enflas yon farkı oranında zam yapılması,
2. Denge Tazminatı olarak ilk altı ay için 50 YTL ikinci altı ay için +50 YTL zam yapılması,
3. 10 YTL Toplu görüşme taz minatı,
4. Aile yardım gösterge rakamı nın 1800’e yükseltilmesi.
5. Taban aylığına ilk altı ay için 10 YTL ikinci altı ay için +10 YTL zam yapılması.
Bu talebimizle de mutabakat sağlanamamıştır. Konu Konfederas yonumuz Genel Merkezince Uzlaştır ma kuruluna götürülmüş ve karar Bakanlar Kuruluna kalmıştır.
Türkiye’nin milli gelir artışı, kalkın ma hızı, enflasyon düşüşü, büyüyen bütçe gibi olumlu gelişmeler sonucu memurların kamu görevlilerinin artık pastadan daha fazla pay alması gerektiğinin, devletin nitelikli elema nı olan memurlara diğer kamu görev lilerine verilen oran altında zam verilmesi çalışma şevkimizi ve umu dumuzu sona erdireceğinin, bu duru mun iş barışına olumsuz etki edece ğinin, Bakanlar Kurulunca göz önü ne alınarak ücret adaletsizliğini ortadan kaldırılmasını bekle mekteyiz.
Kamuoyunda ve memurlarda şu an ki beklenti Kamu görevlilerinin bir kısmına Enflasyon üzerinde zam yapılırken bir kısmına üvey evlat muamelesi yapılması ve bu adalet sizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Ücret adaletinin sağlanmasıdır. Adaletsiz liğin giderilmesidir. Memurun sosyal durumu ve aldığı maaşın yeniden düşünülmesini yeni göreve başlayan 60. Hükümetimizden bir kere daha göz önüne alınarak ülkemize ve çalışma hayatına bir bayram havası yaşatmalarını talep ediyoruz. Yeni yasama yılında gerek anayasa de ğişikliği esnasında gerekse personel rejimi çıkarılırken iş güvencesi mut laka ve mutlaka korunmalı, grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı sağ lanmalıdır” dedi.
(Mücadele)

Share