logo

10 Eylül 2007

Halk Sağlığı Haftası kutlandı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çobanoğlu, gazetemize yaptığı özel açıklama da, 3-9 Eylül tarihleri arasında kut lanan halk sağlığı haftasın da bu yıl, “Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma” ana konusu nun ele alındığını belirtti. Çobanoğlu, yaptığı açıkla mada;
03-09 Eylül 2007 tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlan maktadır. 2007 yılı halk sağlığı haftası etkinliklerin de “Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma” ana konu ola rak benimsenmiştir. Su ve besinler biyolojik varlık lar için hayati önem taşı maktadır. İnsan vücudu nun yüzde 70’inin oluş turan ve hayati önem taşı yan suya, bazen mikroor ganizmaların karışması hastalık nedeni olabilmek tedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde su ve besinlerle bulaşan hastalıklar önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almakta ve gördükleri yerde önemli salgınlara yol açmaktadır. Seyahat leri artması insanların demografik ve davranış özellikleri ile ekolojik deği şiklikleri su ve besinlerle bulaşan enfeksiyonların yaygınlaşmasında etkili olmaktadır.
Su ve besinlerle bula şan hastalıklar ülkü ekono misinde önemli kayıplara neden olmaktadırlar. İş ve iş gücü kaybı ile okullara devamsızlığın en önemli nedeni bulaşıcı hastalık lardır. Bu hastalıkların te davi masrafları da yüksek olduğundan önemli eko nomik kayıplara sebep ol maktadır.
Su ve besinlerle bula şan hastalıklarla savaşta esas enfeksiyon zincirin kırılmasıdır. Enfeksiyon zinciri (enfeksiyon kayna ğı, bulaşma yolu, sağlam kişi) üç noktadan herhan gi birinde kırılırsa yenile bilir. Zincir kırılmasında sağ lam kişi hedef alınıyor sa yapılacak uygulamalar sağlık eğitimi bağışıkla ma, yeterli beslenme gibi koruyucu önlemlerle en feksiyonlar önlenebilir.
Bulaşıcı hastalık etken lerini ortadan kaldırmak için en etkin yöntem kay nağa yönelmektir. Kaynak insansa tedavi edilebilir, hayvansa tedavi edilir edi lemiyorsa itlaf edilir. Özel likle su ve besinlerle bula şan hastalıkların önlen mesi için; mikroorganiz maların ürediği vasatların ortadan kaldırılmasına yö nelik çevre tedbirlerinin alınması gerekir.
Su ve Besinlerle Bula şan Hastalıklardan Korun manın Temel Kuralları:
*Eller bol su ile yıkan malıdır.
*Sağlıklı ve yeterli su temin edilmelidir. Temiz ol duğu emin olunmayan su lar, kaynatılarak veya klor lanarak kullanılmalıdır.
*İnsan atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması gerekir. Ayrıca Tuvalet kağı dı kullanıldığında parmak ların kontamine olmama sına dikkat edilmelidir.
*Karasineklerle müca dele için evde çöpler kapa lı kovalarda biriktirilme lidir.
*Bebekler anne sütüy le beslenmelidir.
*Çiğ yenmesi gereken sebze ve meyveler temiz su ile yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
*Seyyar satıcılardan gıda alınmamalıdır.
*Kişilerde Bulantı kus ma, karın ağrısı, ishal belir tileri ortaya çıkarsa en ya kın sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

(Mücadele)

Share