logo

10 Eylül 2007

Eğitim-öğretimde yeni yönetmeliğe dikkat!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Karakaya, gazetemiz muhabirine yaptığı özel açıklamada Milli Eğitim Yeni Yönetmeliğinde göze çarpan hususlara ilişkin değerlendir mede bulundu.
Karakaya yaptığı açıklamada;
“Bu uygulamanın her bir kriteri başlı başına eğitime yenilik getirecektir” dedi ve özetle şunları söyledi;
“Performans ödevi daha önce öğrencinin bizzat kendisi tarafından yapılan çalışmalardı. Şimdi yapılan değişiklikle artık ödev olarak değil öğrencinin görevi olarak değerlendirile cek ve öğretmen rehberliğinde yapıla cak.
ŞEHİT VE MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARI İSTEDİKLERİ İLKÖĞRETİM OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLECEKLER
Şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıtları, naklen kayıtları, istedikleri ilköğretim okuluna yapılabilecek.
ÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINA ÇIKAN ÖĞRENCİLER AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNA YÖNLENDİRİLECEK
Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan öğrencinin velisinin yazılı isteği üzerine iki yıl daha öğrenim görmesine imkan verilecek. 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanacak. Buna rağmen öğrenci yine başarısız olmuşsa başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir. 2 Yıl daha öğrenim hakkı verilen ve bu hakkı kullanarak 8 sınıfa kadar gelen öğrenci lere 8. sınıfın sonuna kadarda okula devam etmesi sağlanacak.
Buna rağmen mezun olamayan öğren ciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendi rilecek.
BEŞLİK NOT SİSTEMİ KALDIRILDI
Öğrencilerin performansını belirleme ye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlilerinden oluşacak, proje ve öğrencilerin perfor manslarını belirlemeye yönelik çalışmalar varsa değerlendirilecek. Daha önce bu şekilde olmayıp zorunluluk vardı.
Beşlik not sistemi kaldırıldı. Notlar 100 üzerinden verilip değerlendirilecek.
NOTLAR 100 ÜZERİNDEN VERİLİP DEĞERLENDİRİLECEK
İlköğretimde öğrencilerin başarıları dört ayrı başarısızlıkları ise tek notla değerlendirilir.
SEVİYE TESPİTİ, BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVLARI KALDIRILDI
Seviye tespiti veya başarı değerlendir me adı altında illerde yapılan sınavlar artık yapılamayacak.
DERS SAATİ ÜÇ OLAN DERSLERDE İKİ SINAV YAPILACAK
Yorum: Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki sınav yapılacak, daha önceki yönetmelikte ders saati üç olan derslerde en az üç sınav yapılma şartı bulunmaktaydı. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirtecekler.
HER DÖNEMDE EN AZ BİR SINAV ORTAK YAPILACAK
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenecek.
klasik sınav türünde soru sayısı üçten az olmayacak.
ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN ALINAN RAPOR GEÇERLİ OLMAYACAK
Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak raporlar geçerli olmayacak.
PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ ARTIK ÖDEV DEĞİL GÖREV OLDU
Sadece proje ve performans ödevleri kavramı proje ve performans görevleri olarak değiştiriliyor.
ÖĞRETMENLER BAZI ÖĞRENCİLERE BİR NOT FAZLA VEREMEYECEK
Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı ça lışmalar yapan öğrenciye öğretmeni yarı yıl notunun bir not fazlasını veremeyecek.
1.2. VE 3 ÜNCE SINIF ÖĞRENCİLERİNE, 4 DEFA KARNE VERİLECEK
1,2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilecek bu rapor sayfanın altında verilmiştir.
DERSİN YIL SONU PUANI İLE DERSİN YIL SONU NOTU AŞAĞIDAKİ FORMÜLLE HESAPLANACAKTIR
Dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak, dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının arit metik ortalaması alınarak bulunacaktır.
Dersin yıl sonu puanı= (birinci dönem puanı+ikinci dönem puanı)/2
Dersin yıl sonu notu= (birinci dönem notu+ikinci dönem notu)/2
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OKULA DEVAM EDEMEYENLERİN BİR DÖNEM ALDIKLARI NOT YIL SONU PUANI VE NOTU SAYILACAK
Çeşitli nedenlerle okula devam edemeyenlerin bir dönem aldıkları not yıl sonu puanı ve notu sayılacak
BİLGİ VE BECERİ BAKIMINDAN SINIF DÜZEYİNİN ÜSTÜNDE OLAN 6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİSİ BİR ÜST SINIFA YÜKSELTİLMEYECEK VE SINIF YÜKSELTME BİR KEZ YAPILABİLECEK
Bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olan 6 ve 7. sınıf öğrencisi bir üst sınıfa yükseltilmeyecek diğer sınıfların sınıf yükseltme işlemleri bir kez yapılabilecek.
ÖĞRENCİ NAKİL BELGELERİNDE NOT YERİNE PUAN BELİRTİLECEK
Öğrenci nakil belgelerinde öğrencinin notları yerine aldıkları puanlar ile yıl sonu başarı puanları yazılacak.
DİPLOMA PUANI YILSONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASI OLACAK
Diploma Notu kavramı yerine Diploma Puanı getirildi.

(Mücadele)

Share