logo

13 Eylül 2007

Aydın’da yetişen tüm ürünler afet kapsamına alınmalıdır

Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Po sacı, gazetemiz mu habiri Selma Aybek’e yap tığı özel açıklamada; Yaşa nan kuraklık ve etkileriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Posacı, yaptığı açıkla mada; “Aydın ovasında yetişen tüm ürünler tarla vasfına bakılmaksızın afet kapsamına alınma lıdır”dedi ve özetle şunları söyledi;
“Bilindiği üzere tarı mın kalbi olan ilimiz son yılların en kurak yılını geçirmektedir.
Tarlalarda ekili olan ürünler kurumaya yü tut muş, incir ve zeytin ağaç ları da yaşam mücadelesi vermektedir.
Aydın Merkez’e bağlı 55 bin dekar araziye susuzluk nedeniyle ikinci ürün ekilememiş bu arazi boş kalmıştır. Önceki yıllarda bu arazilerde ikinci ürün olarak slajlık mısır ekilmekte dolayısıy la hayvancılık için ham madde üretilmekteydi. Ancak bu yıl bu arazi ku rumuş, boş bir vaziyet tedir.
Hükümet tarafından, arpa, buğday, fiğ ve karun ga üreticisine müjde ola rak “Kuraklık destekleme si açıklaması, Aydın çiftçi si için müjde olmamıştır. Çünkü Aydın çiftçisinin %99’u bu destekten fay dalanamamaktadır. Bu destekten faydalanabil mek için tarla vasfının su suz-kurak arazi olması ge reklidir. Halbuki kuraklık, zaten kurak olan araziler de değil, sulak arazi olup ta susuzluk yaşayan arazi lerde yaşanmaktadır.
Dolayısıyla, Aydın ova sında yetişen tüm ürünler kuraklıktan etkilenmiştir. Bu nedenle Aydın’da yeti şen tüm ürünlerin tarla vasfına bakılmaksızın afet kapsamına alınması gerekmektedir. Çünkü çiftçi dünyaya pamuk ipliğiyle bağlı hale gelmiştir”dedi.
(Mücadele)

Share