logo

21 Eylül 2007

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan mükelleflere uyarı!

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz mükellefleri uyarıcı ve bilgi lendirici bir açıklama yayınladı. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz yayınladığı açıklamada vadesinde ödenmeyen vergilerin yüksek maliyet oluşturduğunu, vergisi vadesinde ödemeyen mükellef erin muhatap olabilecekleri yasal yaptırımların neler olduğunu ve vergi borcu bulunan mükelleflerin haklarının neler olduğunu anlattı.
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz yayınladığı açıklamada özetle şunları söyledi;
Verginin vadesinde ödenmemesi halinde aylık gecikme zammı olan %2,5 ve yıllık oran %30´dur. Bu oranlar finans kurumlarının cari kredi faiz oranlarının yıllık bazda 10 puan kadar üzerindedir. Ayrıca, vergi mevzuatımız yönünden kredi faizleri gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmekle birlikte,vergilerin vadesinde ödenmemesi dolayısıyla oluşan gecikme zammı maliyet unsuru sayılmaz ve gider yazılamaz.
Diğer taraftan, 6183 sayılı kanun uyarınca gecikme zammı oluştuktan sonra yapılan tahsilatlar vergi aslı ile gecikme zammına orantı yoluyla dağıtılır. Bir başka deyişle, vergi borcunun zamanında ödenmemesi dolayısıyla gecikme zammı oluştuktan sonra yapılacak kısmi ödemelere rağmen gecikme zammının işlemeye devam etmesi durumu vardır.
Bu yapı nedeniyle, borcun vadesi eskidikçe mükelleflerimizin anaparanın üzerinde ki bir tutarda yaptıkları ödemelerde dahi borcun kısmen devam etmesi dolayısıyla, ödemede daha da zorlanmaları kaçınılmaz hale gelir. Bu nedenle, verginin öncelikli ödenecek borçlar arasında yer alması verimlilik, karlılık ve itibar açısından önemlidir.
Vergisini Vadesinde Ödemeyen Mükelleflerin MUHATAP Olabilecekleri Yasal Yaptırımlar, vergisini vadesinde ö demeyen mükelleflere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerince alacaklı vergi dairesince yapılması gereken zorunlu işlemler;
Ödeme Emri tebligi, Hapsen tazyik kararı, Haciz tat biki, Yurtdışına çıkma yasağı uygulama, Belli miktarda fazla borcu olanları “Vergi Yüz süsleri” listesinde ilan, Hacizli malları satıp paraya çevirme gibi ana başlıklar halinde özetlenebilecektir.
Vadesinde ödenmeyen vergi borçları için mükellef nezdinde yukarıda belirtilen yasal uygulamaları vergi tahsilatında görevli olanlar yerine getirmek zorundadırlar. Burada önemli olun hususlardan birisi de, uygulanan yaptırımların çoğunluğu vergi bor cu tamamen ödenmedin ortadan kalkmayacağıdır. Vergi tahsilatı ile görevli olanlar Kamu Alacağının biran önce tahsil edilmesi için her türlü tedbiri almak zorundadırlar.
Vergi Borcu Bulanan Mü kelleflerimizin Hakları, yukarı da belirtilen ve uygulayıcıları dahi rahatsız edin uygulama lara meydan vermemek için mükelleflerimiz mutlaka ileri aşamalara gelinmeden vergi daireleri ile borcun yeniden yapılandırılması konusunda (tescil-taksitlendirme) görüşmelerinde bulunmalıdırlar.
Her bir mükellefini saygı değer bir müşteri olarak gören bir yönetim anlayışını be nimseyen Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerimizin hiçbir olumsuzluğa muhatap kalmamalarını temenni ederim.
(Mücadele)

Share