logo

07 Eylül 2007

Aydın, pamukta uygulama ili seçildi

Tarım İl Müdürü Sadettin Öztürk, gazetemize yaptığı özel açıklama da, Tarımsal üretimi geliştirme yönlendirme yayım programı çerçevesin de “Aydın’ın uygulama ili olarak seçildiğini ifade etti.
Öztürk, yaptığı açıklamada, “Bu uygulamanın amacıyla bölge ile ilgili olarak arazisinde yeterli ekiliş üretim vardır. Ancak üretilen pamuğun tekstil sanayinin taleplerine ve ihracata uygun hale getirilmesi gereklidir” dedi ve şunları söyledi;
“Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayım Dairesi Başkanlığımız tarafından 2005 yılından itibaren yürütülmekte olan Tarımsal Üretimi Geliştirme Yönlendir me Yayım Programı (TÜGEYP) çerçeve sinde “Pamuk Üretiminin İyileştirilmesi” konulu bir yayım faaliyetini gerçekleş tirmek üzere Aydın, uygula ma ili olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili yayın çalış maları hazırlanmış olup, bu çerçevede İlimizdeki ilgili kesimlerin görüş ve değerlendirmelerini ala rak Tarımsal Yayın Kam panyası başlığı altın da ya pılacak yayın faaliyetle rine ilişkin konsept oluş turmak gerekmektedir.
Bu amaçla İlçe Müdür leri, Üretici Birlikleri temsil cileri, Ziraat Odaları temsil cileri, Ticaret ve Sanayi O dalarının temsilcileri, Ma halli radyo, televizyon ve gazetecilerin temsilcileri görevlendirildi.
(Mücadele)

Share