logo

05 Eylül 2007

Aydın İl Sekreterliği çevre düzeni planını değerlendirdi

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Makine Mühendisleri İl Temsilciliği toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasında, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planlama çalışması ile ilgili değerlendirmede bulundu.
TMMOB Aydın İl Koordinasyon Sekre teryası adına Metin Albeyoğlu yaptığı açıklamada; “Yaptığımız inceleme netice sinde, daha önce incelediğimiz 1/100000 ölçekli Taslak Çevre Düzeni Planında odamızca itiraz edilen husus ların dikkate alınarak düzeltildiğini gör müş bulunmaktayız”dedi ve şunları söy ledi;
“1/100000 ölçekli taslak çevre dü zeni planı odamızca incelenmiş ve 19.01.2007 tarihinde yayınladığımız bil dirimizle Oda görüşümüz Kamuoyuna ve Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuştu.
Bu tarihten sonra 17.07.2007 tarihin de onaylayarak 03.08.2007 tarihinde Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Aydın Şehid Plancıları Odasınca tekrar incelenmiştir.
Yaptığımız inceleme neticesinde, daha önce incelediğimiz 1/100000 ölçekli Taslak Çevre Düzeni Planında Odamızca itiraz edilen hususların dikkate alınarak düzeltildiğini görmüş bulunmak tayız. Yaptığımız uyarıların dikkate alı narak düzeltilmesinden dolayı Çevre ve Orman Bakanlığı’na ve Planı Yapan Firmaya teşekkür ederiz. Ayrıca Planın önemini idrak ederek yaptığımız itiraz larda bizimle birlikte olan EBSO Aydın Şube Başkanlığına, Aydın Ticaret Oda sına, Yerel Medyamıza ve Kamuoyuna sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz.
Ancak Onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Odamızca tespit edilen, teknik olarak kusurlu bulduğumuz hususlar vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. İlimizin planlı gelişmesi kaçınılmaz olup ileride oluşabi lecek telafisi zor durumlarla karşılaş mamak için görüşlerimizin dikkate alın masını saygılarımızla arz ederiz.
1- Onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Kırsal Yerleşim alanlarında Parsel boyutlarını Maksimum inşaat alanı ile ilişkilendirerek, ölçüler ve nizam vermektedir. Bu uygulama, ada bazında yerleşim sorunlarına neden olmakta, parselasyon yapmadan yatay kat irtifakıyla çözümü engellemektedir. Ada bazında çözümlerin özellikle prestij projelerinde yaratacağı estetik avantaj göz önüne alınarak bu planda verilen yerleşim standartlarının toplam inşaat alanı değiştirilmeden, emsal verilerek çözülmesi gerekmektedir. Bu uygulama Ada bazında çözümü de içine alarak tekrar düzenlenmelidir.
2-1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı askıya çıktığı tarihten önce, Mevzii İmar Planı yapmak için Bütün Resmi Kurum ve Kuruluşlardan olumlu önizinle rini almış, ve planın teknik aşamasını devam ettirmekte iken 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile izinleri geçersiz sayılan vatandaşlarımızın planları daha önce aldığı izinlere göre onaylanmalıdır.
3-1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Tarım Alanı olarak belirtilen alanlarda Tarımsal yapıların maksimum inşaat alanı bundan önceki mevzuata göre %40 iken bu planla birlikte %3’e düşürülmüştür. Tarımsal Amaçlı Yapıların kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik ihtiyaçları nedeniyle yapıldığı göz önüne alınarak bu oranın tekrar %40 olarak düzeltilmesi gerek mektedir. Ayrıca İlimiz ekonomisi için çok önemli olan Zeytinyağı sıkma atölye lerinin tarımsal amaçlı yapı olarak de ğerlendirilmesi gerekmektedir”dedi.
(Mücadele)

Share