logo

Yazar: Mustafa Çezik

Mustafa Çezik
E-Posta: mustafacezik@mucadele.com.tr
Web Sitesi: http://www.mucadele.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • YENİ YIL HAYIRLI OLSUN

  31 Aralık 2015 Yazarlar

  Yarın 2015 yılı ya­şa­mı­nı ta­mam­la­yıp ye­ri­ni 2016 yı­lı­na bı­ra­ka­cak. 2015 yı­lın­da Dünya'da sos­yal eko­no­mik, si­ya­si olay­lar ya­şan­dı. Ül­ke­miz­de de ya­şan­dı.. Ge­nel­le­me ya­par­sak, 2015 yılı kan, göz­...
 • KİŞİLİK SAHİBİ OLMAK

  30 Aralık 2015 Yazarlar

  Bir insan dü­şü­nü­nüz..Dünya'ya göz­le­ri­ni aç­tı­ğı gün­den iti­ba­ren aile­si ta­ra­fın­dan hep iyiye gü­ze­le ve doğ­ru­ya yö­nel­til­miş.. Aile­si, okul­lar­da öğ­ret­men­le­ri ve çev­re...
 • Görev ve Sorumluluk

  29 Aralık 2015 Yazarlar

  Ya­şa­mı­mız­da, kamu ve özel ku­ru­luş­lar­da ba­zı­la­rı­mı­za gö­rev­ler ve so­rum­lu­luk yük­len­miş­tir. Veya biz ken­di­miz o gö­rev­le­ri ve so­rum­lu­luk­la­rı üst­len­mi­şiz­dir... Bu durum ta­ban­...
 • PARA CEZALARI!…

  28 Aralık 2015 Yazarlar

  Yay­gın basın or­ga­nı ga­ze­te­ler ve te­le­viz­yon­la­rın ver­dik­le­ri bil­gi­le­re göre; 2016 yı­lın­da harç­lar, ce­za­lar ar­tı­rı­la­cak­mış.. Or­ta­la­ma yüzde 30,40 ar­tış­lar ola­cak­mış.. Biz­ler, Ana­do&s...
 • AKP, CHP, MHP, HDP

  26 Aralık 2015 Yazarlar

  Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu, önü­müz­de­ki hafta için­de mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin li­der­le­riy­le bir araya ge­lecek. Port­fö­yün­de; terör sal­dı­rı­la­rı, Su­ri­ye, Rusya iliş­ki­le­ri, baş­kan­...
 • MİLLİ PİYANGO HARAM

  25 Aralık 2015 Yazarlar

  Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, Milli Pi­yan­go'nun haram olup ol­ma­dı­ğı hak­kın­da fetva ve­re­rek: “Milli Pi­yan­go Ha­ram­dır“ demiş. 21.​nci yüz­yıl­da Dünya'da helal veya haram tar­tış­ma­sı­nın ya­şan­dı­ğı kaç ülke var? ...
 • TÜRKİYE KÜÇÜK ARABİSTAN´MI OLACAK?

  24 Aralık 2015 Yazarlar

  Bi­lin­di­ği üzere gel­miş geç­miş si­ya­si ik­ta­dar­lar Tür­ki­ye´yi bazı ül­ke­ler­le kı­yas­lı­yor­lar, mutlu olu­yor­lar­dı. Ör­ne­ğin; “Tür­ki­ye, küçük ABD ol­cak­tır.” sözü ta­rih...
 • ARAŞTIRILMALIDIR

  23 Aralık 2015 Yazarlar

  Doğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'da in­san­lar ölü­yor­lar, yer­le­ri­ni yurt­la­rı­nı ter­ke­di­yor­lar. Allah ko­ru­sun, bugün yarın terör büyük kent­le­re sıç­ra­ya­cak. Peki bu ge­liş­me­ler kar­şı­sın­d...
 • CHP ve ÜMİT DİRİK

  22 Aralık 2015 Yazarlar

  Önü­müz­de­ki pazar günü CHP İl Kong­re­si ya­pı­la­cak. Şu anda bana ula­şan bil­gi­ler doğ­ruy­sa tek aday Bay­ram İnci... Ancak, CHP´de sular çabuk du­rul­maz. Kar­şı­sı­na tu­tar-tut­maz bir aday çı­ka­rı­lır­sa şa­şır­mam...
 • ÇÖP TENEKESİ

  21 Aralık 2015 Yazarlar

  Dün ailecek Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Ata­türk Kong­re Mer­ke­zi'nin Me­and­ros Sa­lo­nu'nda Yük­sel Ünal'ın (Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­si­nin Şeker Ağa'sı) ÇÖP TE­NE­KESİ adlı tek ki­şi­lik oyu­nu­nu, g&oum...
 • YERLİ MALI HAFTASI…

  19 Aralık 2015 Yazarlar

  Yerli Malı haf­ta­sı geldi ve ses­siz­ce geçti. Ne­re­de o eski yerli malı haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı..Tüm okul­lar­da kut­la­nır­dı gör­kem­li şe­kil­de yerli malı haf­ta­sı.. Daha da öteye, üre­ti­ci­le­ri teş­vik eden ya­rış­ma­...
 • AİLELER ÇATIRDIYOR

  18 Aralık 2015 Yazarlar

  Bu­gün­kü yazım ik­ti­da­rı ve mu­ha­le­fe­ti eleş­tir­me ya­zı­sı de­ğil­dir. İkti­dar ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri de­ğer­len­di­rir­ler, par­ti­ler üstü an­la­yış­la Ulu­sal Mec­lis'te ele alır­lar­sa yurt­...