logo

Yazar: Erol Ertuğrul

Erol Ertuğrul
E-Posta: [email protected]
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

  • Bir yıldız kaydı…

    05 Ocak 2016 Genel, Yazarlar

    1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü'yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol...